Translate

Friday, July 20, 2012

เชิญร่วมบริจาคศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ


ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ

 ประวัติความเป็นมา เป็นศูนย์ระดับภาคแห่งแรก และเป็นหน่วยงานสาขาของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ ในภาคเหนือ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2524 เริ่มแรกได้ใช้สำนักงานชั่วคราวที่ศูนย์สาธารณสุขท่าสะต๋อยของเทศบาลนครเชียงใหม่ และย้ายมาอยู่ตึกแถวสองคูหา ศูนย์การค้าทิพย์

เนตรเป็นสำนักงานถาวร ที่มูลนิธิฯ จัดซื้อด้วยทุน “หลวงปู่แหวนเมตตาปัญญาอ่อน” ซึ่งได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2527 ต่อมา ศูนย์ฯ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน ที่ได้รับบริจาคจากนางสมสุข เจือศรีกุล ในหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536

การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาเด็กปัญญาอ่อนทั้งร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนการศึกษา 2. เพื่อสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ทั้งด้านสวัสดิภาพทางครอบครัว และฝึกฝนอาชีพ 3. เพื่อเผยแพร่การสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ ให้กว้างขวางขึ้น 4. เพื่อสำรวจศึกษา ค้นคว้า วิจัยภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อประโยชน์ของการศึกษาและการแพทย์ 5. เพื่อให้ท้องถิ่นเริ่มงานสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน โดยเฉพาะให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนร่วมกัน 6. ร่วมมือและประสานงานกับทางราชการและองค์การกุศลอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ประโยชน์สุขแก่คนปัญญาอ่อนทั่วไป

หากท่านใดประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์คนปัญญาอ่อน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยค่าเลี้ยงอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดำเนินการของมูลนิธิ เข้าไปดูที่เวบไซต์ http://www.fmrth.com/contact_us.php?key=chiangmai

No comments:

Post a Comment